Pozwolenie na budowę Rzeszów 2023 – Jak uzyskać?

Budowa domu jednorodzinnego – Jakie dokumenty i formalności należy załatwić?

Zanim rozpoczniesz roboty budowlane sprawdź jakie formalności budowlane są niezbędne. W zależności o rodzaju i zakresu planowanych robót budowlanych konieczne może być dokonanie zgłoszenia w sprawie planowanej budowy lub zdobycie pozwolenia na budowę w Rzeszowie. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku należy złożyć wniosek odpowiednio przed terminem kiedy budowa ma zostać rozpoczęta. Dla obiektów budowlanych wykonywanych na zgłoszenie nie jest wymagany dziennik budowy. Od stycznia 2023 roku dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie jest wymagana również książka obiektu budowlanego.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Zazwyczaj w przypadku budowy standardowego domu jednorodzinnego wymagane pozwolenie na budowę. Powiat Rzeszowski nie różni się w tym względzie od innych powiatów na terenie kraju. W uproszczeniu, jeżeli planujecie budynek mieszkalny o powierzchni powyżej 70m2 to w przypadku budowy wymagane pozwolenie. Podobnymi wymaganiami objęte są także nadbudowa budynku, przebudowa budynku, rozbudowa budynku, odbudowa budynku.

Prawo budowlane dopuszcza jednak prowadzenie niektórych robót budowlanych bez uzyskania pozwolenia na budowę. W takich przypadkach zwykle wymagane jest dokonanie zgłoszenie w sprawie planowanej budowy określające zakres robót budowlanych. O tym jak wybudować dom bez pozwolenia na budowę opisaliśmy w kolejnym akapicie.

Jak wybudować dom bez pozwolenia na budowę?

Od stycznia 2022 roku nie każda budowa wymaga pozwolenia. Zwolnione z tego wymogu są domu jednorodzinne oraz obiekty rekreacji indywidualnej o powierzchni do 70m2. Wówczas wymagane jest dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót do urzędu miasta Rzeszowa. Jest to pewne uproszczenie ponieważ nie trzeba czekać na pozwolenie. Również w tym wypadku potrzebny jest projekt budowlany stanowiący główny koszt pozwolenia na budowę w Rzeszowie. Warto pamiętać, że wykonując zgłoszenie w Rzeszowie czy innych miastach projekt również musi uwzględniać warunki zabudowy działki. W przypadku zgłoszenia projekt nie podlega weryfikacji w urzędzie a cała odpowiedzialność spoczywa na Inwestorze. Z tego względu architekci często nie polecają budować bez pozwolenia.

Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia?

Pozwolenie ani zgłoszenia nie jest wymagane przypadku obiektów budowlanych w zabudowie zagrodowej oraz parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2. Zwolnione z formalnością są również wiaty, altany, niewielkie przydomowe baseny, pochylenie a także zlokalizowane na terenie prywatnym elementy małej architektury, ogrodzenia itp. Szczegółowo opisuje je prawo budowlane.

Jak przygotować i gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w Rzeszowie?

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę znajdziesz na stronie BIP – powiat rzeszowski. Oprócz podstawowych danych na temat wnioskodawcy oraz nieruchomości, we wniosku należy również określić rodzaj zamierzenia budowlanego. To znaczy czy planowana jest budowa czy też przebudowa budynku, rozbudowa budynku, nadbudowa budynku czy odbudowa budynku. Przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę może być również wykonanie innych robót budowlanych. Do wniosku należy również dołączyć niezbędne załączniki. Najważniejszym z nich jest projekt budowlany w skład którego wchodzi projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Taki projekt musi być oczywiście wykonany i podpisany przez uprawnionego architekta. W przypadku gdy konieczne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy to również ona będzie niezbędnym załącznikiem. Wnioskodawca składa również oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

Jak długo trzeba czekać na pozwolenie na budowę w Rzeszowie?

Zdobycie pozwolenia na budowę w Rzeszowie trwa zwykle do 2 miesięcy. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy odczekać jeszcze 14 dni. W tym czasie strony postepowania mają szansę wniesienia sprzeciwu. Jeżeli po upływie 14 dni do urzędu miasta Rzeszowa nie wpłynie żaden sprzeciw wówczas decyzja staje się ostateczna. Od ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie przysługuje odwołanie dlatego decyzja staje się prawomocna. Należy pamiętać aby data rozpoczęcia budowy przypadała nie wcześniej niż na kolejny dzień po uprawomocnieniu się decyzji. Składając wniosek warto zadbać aby był kompletny i prawidłowo wypełniony – może to skrócić czekanie na pozwolenie na budowę w Rzeszowie. Dobre biuro projektowe powinno pomóc w prawidłowym przygotowaniu wniosku. Architekci w Rzeszowie często osobiście zajmują się takimi formalnościami. Wówczas potrzebne jest tylko zaświadczenie potwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz uiszczona opłata skarbowa wysokości 17zł.

Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę?

Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa po upływie 3 lat od jej uprawomocnienia. To znaczy, że jeżeli decyzja została wydana np. 9 czerwca a strony w postępowaniu nie wniosły sprzeciwu to termin 3 lat liczy się od 23 czerwca. W tym terminie budowa ma zostać rozpoczęta. Prawo budowlane nie narzuca nam terminu zakończenia budowy. To znaczy, że jeżeli data rozpoczęcia budowy mieści się w okresie 3 lat, można bez problemu kontynuować budowę. Za moment rozpoczęcia budowy uznawane są już tzw. roboty budowlane przygotowawcze. Takie jak wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, niwelacja terenu, zagospodarowanie terenu budowy czy wykonanie przyłączy.

Jak przenieść pozwolenie na budowę na innego inwestora?

W przypadku zmiany Inwestora jest możliwe przeniesienie pozwolenia na inną osobę. Przeniesienie pozwolenia odbywa się na pisemny wniosek nowego Inwestora. Potrzebna jest zgoda osoby na którą decyzja została wydana. Jeżeli natomiast nabyłeś działkę na której wydane zostało ważne pozwolenie i chcesz kontynuować budowę powinieneś przenieść pozwolenie na siebie. W obu przypadkach wniosek w sprawie przeniesienia pozwolenia należy złożyć do organu który wydał pozwolenie na budowę, może to być np. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Przeniesienie, podobnie jak czekanie na pozwolenie na budowę w Rzeszowie trwa zwykle do 2 miesięcy.

Nie chcesz tracić czasu i energii na samodzielne załatwianie formalności?

Zachęcamy do skorzystania w tym celu z usług sprawdzonego biura projektowego. Najlepiej takiego w którym pracują doświadczeni architekci którzy uzyskali już nie jedno pozwolenie na budowę w Rzeszowie i innych miastach. Dzięki temu zyskasz spokojną głowę a cała procedura przebiegnie szybko i sprawnie. W razie potrzeby skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania i doradzimy.